Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden september 2022

Ivette Bakker

Artikel 1

Wie is Alsjezelf

1.1 Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Ivette Bakker, Alsjezelf, gevestigd aan de Holtropweg 21 in IJst in Apeldoorn
en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer r65059794.
1.2 Alsjezelf is bereikbaar via het e-mailadres i.bakker@hccnet.nl en de website www.alsjezelf.nl

Artikel 2 Definities
2.1 Opdrachtnemer is Alsjezelf, Ivette Bakker en
wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’.
2.2 Opdrachtgever is de partij, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waarmee wij
een overeenkomst hebben gesloten, en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid
met ‘jij/je’, ‘jou(w)’, en ‘opdrachtgever’.
2.3 Met ‘partijen‘ worden opdrachtnemer en opdrachtgever samen bedoeld.
2.4 Met ‘overeenkomst’ wordt de tussen ons afgesloten overeenkomst bedoeld. In geval van
de aanschaf van een fysiek product is sprake van een ‘koopovereenkomst’. In alle andere
gevallen is sprake van een ‘overeenkomst van opdracht’. Zo nodig wordt in deze algemene voorwaarden daar tussen onderscheid gemaakt.
2.5 Met ‘bijeenkomsten’ wordt bedoeld de door ons georganiseerde events,
groepsbijeenkomsten op locatie, online groepscoaching en de team calls.
2.6 Met ‘hoofdspreker’ wordt bedoeld een spreker die niet vervangen kan worden door iemand anders in tegenstelling tot een gastspreker.
2.7 Met ‘individuele afspraak‘ wordt bedoeld individuele coachingsgesprekken en andere individuele afspraken.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, aanvullingen, verlengingen (vervolgopdrachten), werkzaamheden en
activiteiten, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken maken.
3.2 Van de algemene voorwaarden afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk zijn vastgelegd.
3.3 Wij mogen onze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Wij zullen je vooraf
schriftelijk informeren en de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen. We geven daarbij aan vanaf welk moment de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Als de wijziging een verslechtering van jouw rechtspositie met zich meebrengt, kan je uiterlijk binnen twee weken na de kennisgeving bezwaar maakt tegen de wijziging. Dan zoeken wij in overleg naar een passende oplossing.
3.4 Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval geldt datgene wat op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst bij de strijdige bepaling komt, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
3.5 Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene voorwaarden of als er tussen partijen een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen partijen in goed overleg afspreken wat dan tussen hen geldt.
3.6 Ook als wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Aanbod en aanvaarding
4.1 Elk aanbod van ons is vrijblijvend en mag door ons worden gewijzigd. Een verstuurde offerte vervalt na een maand.
4.2 Prijzen zijn exclusief btw en exclusief bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.3 Aan een aanvaarding die afwijkt van ons aanbod zijn wij niet gebonden. Ook zijn wij niet gebonden aan ons aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeeltetegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.5 De overeenkomst die partijen sluiten kan bestaan uit een combinatie van verschillende diensten. In dat geval gelden de bepalingen voor de verschillende diensten aanvullend op elkaar.
4.6 Ons aanbod bestaat onder meer uit:
a) Kortdurende online diensten,
b) Online programma’s
c) Individuele high-end coaching (overeenkomst van opdracht)

Artikel 5 Kortdurende online diensten
5.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
5.2 Voor de online bijeenkomsten geldt dat wij een planning maken en jou informeren over deze planning. Het niet (kunnen) deelnemen aan een online bijeenkomst leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
5.3 Online bijeenkomsten kunnen wegens verhindering van de spreker worden afgelast, verplaatst of door een andere spreker gegeven worden. Dit leidt nooit tot recht op eenschadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.

Artikel 6 Online programma’s
6.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd
6.2 De overeenkomst kan worden verlengd met een abonnement. Voor de verlenging ontvang je van ons een aanbod.
6.3 Een abonnement wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wordt telkens automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd metinachtneming van een opzegtermijn van een maand.
6.4 Als wij van mening zijn dat een online programma niet de uitkomsten geeft zoals door ons verwacht, dan mogen wij de overeenkomst tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen. In geval van een tussentijdse opzegging door ons wordt de afgesproken
vergoeding naar rato verminderd. Wij zullen je hierover tijdig informeren en zo mogelijk een alternatief aanbieden.

Artikel 7 Activiteiten in een online programma
7.1 Een online programma bestaat uit verschillende online en offline activiteiten,  De activiteiten die bij jouw online programma horen staan
vermeldt op de website en in de welkomstmail die je van ons ontvangt.
7.2 Voor bepaalde activiteiten word je ingepland in een bepaalde fase van je deelname aan het online programma. Je ontvangt in principe eenmalig een uitnodiging voor deelname aan deze specifieke activiteit, al dan niet met de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal data of met de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode een afspraak in te plannen.
7.3 Het niet gebruik maken van de uitnodiging om deel te nemen aan een bepaalde activiteit of het niet tijdig inplannen van een afspraak, leidt tot verval van jouw recht om aanspraak te maken op die activiteit zonder recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting. Het tijdig meedoen met de beschikbare activiteiten is jouw eigen verantwoordelijkheid.
Offline bijeenkomsten
7.4 Voor de online bijeenkomsten geldt dat wij een planning maken en jou informeren over
deze planning. Het niet (kunnen) deelnemen aan een online bijeenkomst leidt nooit tot
recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
7.5 Online bijeenkomsten kunnen wegens verhindering van de spreker worden afgelast, verplaatst of door een andere spreker gegeven worden. Dit leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
7.6 Een afgesproken individueel gesprek, zoals een belafspraak, kan in onderling overleg worden verplaatst.

Artikel 8 Ivette ontzorgt
8.1 Ivette ontzorgt kan onderdeel zijn van je online programma of als losse dienst aangeschaft worden.
8.2 Partijen maken procesafspraken over de oplevering van de funnel. Er wordt afgesproken wanneer jij de benodigde informatie moet hebben aangeleverd (hierna: ‘de deadline’). Het gaat hier om de aanlevering van video’s, werkboeken, logo’s, foto’s en andere informatie die relevant is voor de bouw van je funnel.
8.3 Jij bent verantwoordelijk voor een tijdige en volledige aanlevering van de benodigde informatie. Pas als wij alle informatie hebben ontvangen, starten wij met de bouw van jouw funnel
Niet tijdig aanleveren informatie – consequenties
8.4 Het niet op de deadline aanleveren van de benodigde informatie heeft de volgende consequenties voor jou:

Als je 3 of meer dagen te laat aanlevert, plannen wij je opnieuw in, waarbij het uitgangspunt is dat je onderaan de lijst komt te staan. Je kunt in dat geval geen aanspraak meer maken op de oorspronkelijk afgesproken datum voor oplevering van je online academie.

Artikel 11 Individuele high-end coaching
11.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
11.2 De overeenkomst is alleen met schriftelijke instemming van beide partijen tussentijds opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Deze opzeggingsmogelijkheid ziet nadrukkelijk alleen op individuele high-end coachingstrajecten
11.3 Als wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij je niet goed meer kunnen begeleiden als coach, dan mogen wij een opdracht tussentijds opzeggen zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.
11.4 In geval van een tussentijdse opzegging behouden wij recht op een redelijk loon en op vergoeding van de door ons gemaakte kosten.
11.5 Als een partij verhinderd is voor een individuele afspraak, dan informeert deze de andere
partij zo spoedig mogelijk. Partijen maken dan een nieuwe afspraak.

Artikel 12 Inzet derden
12.1 Wij mogen de uitvoering van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten aan een derde. Dit gebeurt met de nodige zorgvuldigheid. Wij blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De algemene voorwaarden en de verplichtingen
uit de overeenkomst gelden ook voor de door ons ingeschakelde derden.

Artikel 13 Wat kun je van ons verwachten?
13.1 Wij bieden je tools en ondersteuning aan om het beste uit jezelf en je business te halen en
zullen onze diensten zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen verlenen.
13.2 Ons aanbod is erop gericht om jou te helpen om een succesvolle ondernemer te worden. Maar je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen transformatie en ontwikkeling.
Succes is afhankelijk van je eigen inzet, motivatie, leervermogen en kwaliteiten.
13.3 Wij geven nadrukkelijk geen garanties af voor het behalen van een bepaald (financieel) resultaat.

Artikel 14 Geheimhouding
14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit
de aard van de informatie.
14.2 Als één der partijen op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een bevoegde autoriteit of aan een door de wet of bevoegde autoriteit aangewezen derden te verstrekken, en de desbetreffende partij
geen beroep toekomst op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter of autoriteit erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is die partij daardoor niet aansprakelijk
voor enigerlei daaruit voortvloeiende schade.
q4.3 Deze omstandigheid kan geen aanleiding zijn de overeenkomst op welke wijze dan ook te
beëindigen.

Artikel 15 Auteursrecht
15.1 Op alle door ons opgestelde en verstrekte werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt
tot cursusmateriaal, (digitale) werkboeken, e-books, (online) programma’s, video’s en podcasts, berust het auteursrecht uitsluitend bij ons. Deze werken zijn uitsluitend bestemd om door jou persoonlijk te worden gebruikt.
15.2 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen deze werken niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, aan derden verstrekt of geëxploiteerd, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten,

kennis en technieken betreft. Wij kunnen aan een dergelijke toestemming voorwaarden

verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.

Artikel 16 Klachten
16.1 Heb je een klacht over onze dienstverlening of factuur? Neem dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk contact met ons op, zodat wij de klacht kunnen bespreken
16.2 Je geeft een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn inhoudelijk te reageren en, als de klacht gegrond, te zorgen voor een passende oplossing. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.
16.3 Een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.
16.4 Alle klachten bespreek je eerst met ons. Je publiceert geen klachten online, op social media, of anderzijds.

Artikel 17 Afsluitende bepalingen en garantie
17.1 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid.
17.2 Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.
17.3 Iedere vordering van opdrachtgever, behalve een vordering die al door mij is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gemotiveerd bezwaar is gemaakt of eenrechtsvordering is ingesteld.
17.4 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich in alle redelijkheid
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen, waar mogelijk door
middel van mediation.
17.5 Garantie is altijd van toepassing gedurende 365 dagen, en in redelijkheid gaan we bespreken wat in verhouding geleverd is.